Szkolenia

IDEA

W Programie Rozwoju Bibliotek zaproponowaliśmy podejście polegające na postrzeganiu biblioteki publicznej jako integralnego i niezbędnego elementu środowiska lokalnego. Punktem wyjścia była analiza potencjału każdej biblioteki uczestniczącej w Programie: jej zasobów i silnych stron, ale też deficytów i zagrożeń. Następnie uczestnicy szkoleń przeprowadzali analizę środowisk, w których funkcjonują ich biblioteki i diagnozowali potrzeby swoich społeczności. W efekcie szkoleń powstawały trzyletnie plany rozwoju biblioteki – były to szczegółowe dokumenty, oparte na dokonanych podczas warsztatów analizach i przeprowadzonych w lokalnych środowiskach badaniach społecznych projekty wdrażania zmian w pracy każdej z bibliotek. Zawierały konkretne pomysły na funkcjonowanie bibliotek na najbliższe lata, odnosiły się do misji biblioteki, mówiły też o grupach mieszkańców, które biblioteka planowała włączyć w swoje działania. Dla bibliotek uczestniczących w PRB przygotowanie planu rozwoju było obowiązkowe, a plany były też wymagane podczas ubiegania się przez biblioteki o dofinansowanie w konkursach grantowych oferowanych w Programie. W obowiązkowych szkoleniach podstawowych uczestniczyli pracownicy bibliotek, ale też przedstawiciele instytucji działających w środowisku lokalnym (przyjaciele biblioteki, lokalni liderzy, przedstawiciele urzędów).

OFERTA SZKOLEŃ

Program edukacyjny dla bibliotek biorących udział w PRB obejmował cykl pięciu dwudniowych szkoleń podstawowych (obowiązkowe warsztaty „Planowanie rozwoju biblioteki”), trzydniowe szkolenia specjalistyczne (do wyboru spośród ośmiu obszarów specjalizacji w pierwszej i drugiej rundzie PRB lub spośród czterech grup odbiorców działań w trzeciej rundzie PRB) oraz inne możliwości rozwoju zawodowego bibliotekarzy. Wśród innych możliwości znalazły się przygotowywane już w toku realizacji PRB specjalne programy edukacyjne: „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”, „DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić” i „Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek”, szkolenia trenerskie dla bibliotekarzy, zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz szkolenia pt. “Organizacja szkoleń” dla pracowników działów instrukcyjno-metodycznych wojewódzkich bibliotek publicznych. W oparciu o zasoby i potrzeby zdiagnozowane w czasie warsztatów zespoły bibliotek wybierały obszary tematyczne (pierwsza i druga runda PRB) lub grupy odbiorców działań, w których chciałyby się specjalizować (trzecia runda PRB). W trzeciej rundzie szkolenia specjalistyczne zostały połączone z ofertą wybranych organizacji pozarządowych, towarzyszyły im też webinaria, a chętni bibliotekarze mogli skorzystać z dodatkowych konsultacji i doradztwa.

SZKOLENIA PODSTAWOWE – PLANOWANIE ROZWOJU BIBLIOTEKI

Warsztaty planowania rozwoju biblioteki składały się z pięciu modułów:

Moduł I: Biblioteka – miejsce społeczne

Szkolenia rozpoczynały się od rozpoznania potencjału, jakim dysponowała każda biblioteka uczestnicząca w PRB. Na potencjał składały się: zasoby materialne (księgozbiór , infrastruktura), kompetencje, doświadczenia i pasje pracowników, relacje w zespołach i współpraca ze środowiskiem lokalnym. W czasie spotkania uczestnicy dokonywali autodiagnozy: siebie jako bibliotekarki/bibliotekarza oraz swojego zespołu. W tym module celem szkolenia było zdobycie lub pogłębienie wiedzy na temat zmiany instytucjonalnej i rozwoju osobistego:

 • planowanie i zarządzanie zmianą w instytucji;
 • planowanie rozwoju zespołu;
 • zwrócenie uwagi na różnorodność ról, jakie może pełnić biblioteka w środowisku lokalnym;
 • stosowania narzędzi autodiagnozy – osobistej i instytucjonalnej;
 • wypracowywanie misji i wizji biblioteki.

________________________________

Moduł II: Biblioteka – miejsce zasobów wiedzy i kultury

Podczas spotkania uczestnicy odpowiadali na pytania: jakimi zasobami wiedzy i kultury dysponują mieszkańcy naszej gminy czy miasta? czego potrzebują, żeby żyło im się lepiej? W tym module celem szkolenia było zdobycie lub pogłębienie wiedzy o podstawowych zasadach prowadzenia badań oraz o tym, w jakich sytuacjach stosować określone metody badawcze:

 • wykorzystanie własnych (osobistych i instytucjonalnych) zasobów do poznania zasobów wiedzy i kultury swojego środowiska lokalnego;
 • zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb obecnych i potencjalnych użytkowników biblioteki;
 • zrozumienie, że bibliotekarze są „agentami wiedzy” o środowisku – przekonanie uczestników, że stworzenie mapy pomoże im w codziennej pracy.

________________________________

Moduł III: Biblioteka – miejsce edukacji każdego wieku (społecznej i kulturalnej)

Na spotkaniu wstępnie zdiagnozowano, czego potrzebuje nasza społeczność. Był to czas planowania, jak połączyć te potrzeby z bibliotecznymi i lokalnymi zasobami. W tym module główne wątki to:

 • metody i formy edukacji, w tym edukacji dorosłych;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji i inicjowania grup edukacyjnych w społeczności lokalnej;
 • wykorzystanie idei i instytucji wolontariatu do mobilizowania społeczności;
 • dostrzeganie potencjału edukacyjnego środowiska;
 • przekonanie o istotnej roli biblioteki w edukowaniu społeczności lokalnej.

________________________________

Moduł IV: Biblioteka – miejsce informacji i współpracy

W tym module celem szkolenia było zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach: partnerstwa, komunikacja, rola biblioteki w budowaniu partnerstw lokalnych, wystąpienia publiczne:

 • pogłębienie umiejętności budowania relacji ze środowiskiem lokalnym;
 • zdobycie umiejętności facylitowania spotkań;
 • przekonanie o roli biblioteki jako aktora rozwoju lokalnego;
 • pogłębienie świadomości większej skuteczności działań poprzez wspólne działanie.

________________________________

Moduł V: Biblioteka – miejsce z potencjałem rozwoju

Ostanie spotkanie poświęcone było syntezie wszystkiego, co wypracowano podczas czterech modułów. Był to czas na poznanie narządzi ułatwiających planowanie, wdrażanie i ewaluację zamian, a także na wypracowanie misji biblioteki. Cykl szkoleniowy kończył się opracowaniem własnego planu rozwoju biblioteki, który był rozbudowaną odpowiedzią na pytanie: jak chcemy – krok po kroku – wypełniać naszą misję.

Podczas ostatniego modułu uczestnicy koncentrowali się na:

 • planowaniu strategicznym i projektowaniu działań;
 • tworzeniu projektów i budowaniu poszczególnych jego części;
 • ewaluacji pracy instytucji i osobistej realizacji zadań;
 • dopracowaniu planów rozwoju bibliotek.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

planowanie_pracy_biblioteki_tytul

  POBIERZ: Notatnik ułatwiający pracę nad planem rozwoju biblioteki

SZKOLENIA INFORMATYCZNE

Biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek (3808 placówek z małych miejscowości) otrzymały między innymi wsparcie w postaci sprzętu komputerowego: komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, aparaty fotograficzne (w sumie ponad 12000 urządzeń). Pracownicy bibliotek wzięli udział w praktycznych szkoleniach, podczas których uczyli się obsługi otrzymanego sprzętu oraz przydatnego oprogramowania i usług internetowych.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

Technologie informacyjne w bibliotece. Cz. I – Podręcznik:

technologie_informacyjne_w_bibliotece_podrecznik_tytul

Technologie informacyjne w bibliotece. Cz. II – Zadania praktyczne:

technologie_informacyjne_w_bibliotece_zadania_praktyczne_tytul

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (TEMATYCZNE)

W pierwszej i drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek zaoferowaliśmy osiem obszarów specjalizacji (do wyboru), a w trzeciej rundzie –  cztery tematy szkoleń dotyczących działań dla określonych grup odbiorców. Katalog szkoleń powstał na podstawie badań prowadzonych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Poszukiwaliśmy takich funkcji biblioteki, które pozwolą jej na rozwój i będą odpowiedzią na oczekiwania użytkowników. Pracownicy biblioteki wybierali szkolenia specjalistyczne, biorąc pod uwagę planowany kierunek rozwoju biblioteki. Podczas trzydniowego szkolenia były omawiane nowe lub rozszerzone usługi oferowane mieszkańcom przez bibliotekę, narzędzia, oprogramowanie i przykłady dobrych praktyk.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – I i II runda PRB

Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadywali się:

 • jaka może być praktyczna rola bibliotek publicznych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • co to jest i na czym polega zarządzanie informacją;
 • jak stworzyć archiwum lokalne, muzeum historii i tradycji, centrum informacji turystycznej;
 • jak skutecznie pozyskiwać informacje i jak w tym celu nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami;
 • jak katalogować i przechowywać dokumenty życia społecznego;
 • jak przechowywać, digitalizować i udostępniać informację;
 • jak chronić dane osobowe.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

informacje_lokalne_tytul

________________________________

Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • wspólnie zastanawiali się, kim są “osoby starsze i niepełnosprawne”;
 • poznawali zasady pomagania osobom niesprawnym ruchowo, głuchym, niewidomym, osobom starszym;
 • dowiadywali się, czym różni się wózek pokojowy od wózka aktywnego oraz jak poruszają się osoby niewidome;
 • dowiadywali się, jak nie popełnić gafy wobec osób niepełnosprawnych, poznawali zasady savoir-vivre’u wobec osób starszych;
 • obalali stereotypy związane z niepełnosprawnością i wiekiem senioralnym;
 • poznawali przykłady skutecznych działań przyciągających osoby starsze i niepełnosprawne do biblioteki;
 • poznawali dobre portale internetowe stworzone z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych;
 • uczyli się, jak zachęcić lokalną społeczność do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi; planowali działania włączające takie osoby do korzystania z naszej biblioteki;
 • dowiadywali się, jak zasady projektowania uniwersalnego mogą pomóc w dostosowaniu biblioteki do potrzeb starszych i niepełnosprawnych czytelników;
 • doskonalili umiejętności komunikacyjne z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

Miejsce_bez_barier_tytul

________________________________

Miejsce dla młodych

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zdobywali umiejętności komunikacji niezbędnej w pracy z młodymi ludźmi oraz poznawali różne sposoby aktywnego słuchania;
 • poznawali kreatywne techniki badania potrzeb młodzieży z wykorzystaniem narzędzi ICT;
 • dowiadywali się, w jaki sposób zachęcać młodych ludzi do współpracy i budować z nimi relacje partnerskie, w jaki sposób rozwijać ich wyobraźnię i kreatywność, jak mobilizować do samodzielnych inicjatyw, jak rozwijać ich kompetencje kulturowe;
 • uczyli się w atrakcyjny sposób przygotowywać dzieci i młodzież do uczestniczenia w kulturze literackiej;
 • poznawali innowacyjne, interaktywne formy pracy z młodymi użytkownikami z zastosowaniem aktywnych metod edukacyjnych;
 • zdobywali wiedzę na temat wykorzystania multimediów i nowoczesnych technologii w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
 • dowiadywali się, na czym polega uczestnictwo młodzieży w projektach, jakie cechy powinien mieć projekt skierowany do młodzieży, jak wspólnie z młodzieżą tworzyć i realizować projekty budujące lokalną tożsamość i kształtujące postawy obywatelskie, jak wykorzystywać multimedia w projektach młodzieżowych;
 • poznawali modelowe projekty młodzieżowe oraz programy dofinansowujące projekty skierowane do dzieci i młodzieży;
 • dowiadywali się, jak angażować młodzież do działań wolontarystycznych i w jaki sposób stworzyć w bibliotece młodzieżowy klub wolontariusza.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

Miejsce_dla_mlodych_tytul

________________________________

Miejsce dla obywateli: e-administracja

Podczas szkoleń uczestnicy dowiadywali się:

 • czym jest gmina i jakie są jej zadania;
 • co w gminie jest jawne – jakie informacje mieszkańcy mogą uzyskać z urzędów;
 • w jaki sposób załatwia się sprawy w urzędzie i z czego wynikają różne procedury;
 • jakie sprawy urzędowe można załatwić przez Internet;
 • gdzie w Internecie znajdziesz wiedzę na temat obwiązującego prawa;
 • w jaki sposób można sygnalizować gminie swoje pomysły;
 • jakie informacje powinny być dostępne na stronie Twojej gminy;
 • gdzie w Internecie szukać informacji, które można wykorzystać w edukacji obywatelskiej;
 • w jaki sposób biblioteka może być źródłem informacji o prawach obywatelskich;
 • jak ułatwiać mieszkańcom dostęp do tej wiedzy i jak ją prezentować;
 • czy mieszkańcy mogą przekazywać swoje podatki na działalność biblioteki.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

Miejsce_dla_obywateli_e_administracja_tytul

________________________________

Miejsce promocji kultury

Podczas szkoleń uczestnicy:

 • poznawali narzędzia promocji – zarówno te dobrze znane, na przykład wystąpienia publiczne, jak i te związane z nowymi technologiami, na przykład blog prowadzony przez bibliotekarkę;
 • wypracowywali spójną koncepcję wizualną biblioteki;
 • poznawali możliwości promocyjne, jakie dają nowe technologie;
 • dowiadywali się, jak zaplanować kampanię promocyjną, która zostanie dobrze odebrana przez mieszkańców;
 • uczyli się, jak rozmawiać  z urzędnikami, mediami oraz sponsorami;
 • opracowywali swój plan promocji biblioteki.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

Miejsce_promocji_kultury_tytul

________________________________

Multimedia i nowoczesna komunikacja

Podczas szkoleń uczestnicy dowiadywali się:

 • że „nowoczesna technologia” brzmi poważnie i groźnie, ale tak naprawdę to pożyteczne narzędzia wspierające codzienną pracę biblioteki i bibliotekarzy/bibliotekarek;
 • jakie „technologie” masz w bibliotece na wyciągnięcie ręki;
 • jak wykorzystać multimedia i nowoczesne technologie do odświeżenia oferty biblioteki;
 • jakie nowe formy aktywności mogą pojawić się w bibliotece;
 • jak wykorzystać technologię do ułatwienia sobie pracy;
 • jak korzystać z globalnych zasobów wiedzy i kultury;
 • jak poprzez kontakt z nowoczesną technologią przyciągać nowe grupy odbiorców do świata wiedzy i kultury.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

Multimedia_i_nowoczesna_komunikacja_tytul

________________________________

Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą

Podczas szkoleń uczestnicy dowiadywali się:

 • jak informować społeczność o działaniach biblioteki i jak wykorzystać nowe technologie do komunikacji z mieszkańcami, tak by każdy znalazł coś dla siebie i czuł się zaproszony do współtworzenia oferty placówki;
 • jak rozmawiać z mieszkańcami, by chcieli się zaangażować w działalność biblioteki;
 • jak budować grupy oraz prowadzić spotkania, dzięki którym mieszkańcy będą się uczyć, rozwijać, budować relacje;
 • jak delegować zadania oraz tworzyć projekty, by mieszkańcy czuli, że mają realny wpływ na życie w bibliotece i społeczności;
 • jak utworzyć klub wolontariusza, by mieszkańcy czuli się zmobilizowani do działania, zaangażowani, współodpowiedzialni;
 • jak wykorzystać narzędzia ICT w angażowaniu społeczności w działania wokół biblioteki.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

Przestrzen_dla_mieszkancow_z_inicjatywa_tytul

________________________________

Wiedza na wyciągnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadywali się:

 • czym są nowoczesne formy dostępu do zasobów bibliotecznych;
 • jak funkcjonalnie zorganizować nawet małą przestrzeń biblioteczną;
 • jak opracować projekt dotyczący większej funkcjonalności zasobów bibliotecznych;
 • jak finansować nowe formy zwiększania dostępu do usług bibliotecznych;
 • czym jest cyfryzacja (digitalizacja) zbiorów, jak w prosty sposób jej dokonać i jakie obowiązują przepisy prawne na jej temat;
 • czym są e-booki i jak korzystać z elektronicznych książek;
 • jak posługiwać się nowoczesnymi komunikatorami: wideo mail, Skype, GG;
 • czym jest wolontariat i jakie korzyści biblioteka może wynieść z pracy z wolontariuszami;
 • jak zorganizować imprezę edukacyjną lub kulturalną w bibliotece.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

wiedza_na_wyciagniecie_reki_tytul

 

SZKOLENIA TEMATYCZNE – III runda PRB

W trzeciej rundzie PRB szkolenia dotyczyły organizacji działań dla określonych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tzw. wieku produkcyjnym i seniorów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Biblioteki nawiązywały kontakt z wiodącymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ww. grup, bibliotekarze brali udział w szkoleniach (obowiązkowych) i mogli skorzystać z konsultacji i doradztwa (dla chętnych).

Oferty organizacji pozarządowych dla bibliotek z trzeciej rundy PRB:

Dzieci i rodzice w bibliotece – Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Młodzi, twórczy ludzie w bibliotece – Fundacja Civis Polonus

Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Biblioteka – miejsce dla wszystkich – Fundacja TUS

 

POBIERZ: Katalog ofert organizacji pozarządowych dla bibliotek z trzeciej rundy PRB

OBEJRZYJ: Webinaria z cyklu Organizacje pozarządowe i biblioteki

 

SZKOLENIA ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W szkoleniach “Organizacja szkoleń” brali udział pracownicy działów instrukcyjno-metodycznych. W czasie szkoleń uczestnicy rozwijali swoje kompetencje w następujących obszarach:

 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • formułowanie celów szkoleń,
 • organizacja szkoleń, w tym kontraktowanie usług szkoleniowych,
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych,
 • prowadzenie szkoleń,
 • promocja szkoleń.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

organizacja_szkolen_tytul

 

SPECJALNE PROGRAMY EDUKACYJNE

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ. JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ RZECZNICTWO

RZECZNICTWO

„Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” to program edukacyjny zrealizowany w 2013 roku. Celem programu było wzmocnienie kompetencji rzeczniczych wśród bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek po to, aby polskie biblioteki były bardziej cenione, dobrze oceniane i w rezultacie w pełni docenione.

W ramach programu:

 • prawie 800 osób z bibliotek uczestniczących w I, II i III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek oraz projektach “RozPRACUJ to z Biblioteką” i „Sieć LABiB” uczestniczyło w 4-dniowym szkoleniu z rzecznictwa,
 • zrealizowaliśmy 124 dwudniowe szkolenia dla 62 grup z całej Polski – to łącznie 248 dni szkoleniowych w ciągu 10 miesięcy,
  osoby zarządzające bibliotekami mogły przygotować Plan Rzecznictwa dla Biblioteki w wersji online i skonsultować go z ekspert(k)ami rzecznictwa.

„Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” był prowadzony przez firmę Idea Zmiany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

POBIERZ PODRĘCZNIK:

rzecznictwo_tytul

OBEJRZYJ: Filmy powstałe w ramach programu

 

DOBRE SPOTKANIE: JAK TO ZROBIĆ?

DOBRE_SPOTKANIE_BANER_2

“DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?” to program edukacyjny realizowany od czerwca 2013 r. do stycznia 2014 r. Jego celem był rozwój umiejętności organizacji i prowadzenia spotkań ważnych z punktu widzenia pracy biblioteki i jej środowiska lokalnego. W szkoleniach wzięło udział 786 bibliotekarek i bibliotekarzy – dzięki nim mieli okazję do:

 • przyjrzenia się sposobom organizacji spotkania, tak aby przebiegło sprawnie,
 • rozwoju umiejętności potrzebnych podczas prowadzenia spotkania, aby osoby uczestniczące czuły się docenione, ważne i wysłuchane,
 • poznania różnych form organizacji spotkań, aby były urozmaicone i atrakcyjne.

Od czerwca 2013 do marca 2014 bibliotekarki i bibliotekarze zorganizowali i przeprowadzili 580 spotkań, podczas których w praktyczny sposób starali się zastosować nową wiedzę i umiejętności. Wszyscy ci, którzy odważyli się przyjrzeć na nowo spotkaniom i metodom, które stosują, po szkoleniu mieli za zadanie zastosować coś nowego w swojej własnej pracy. Decyzja co to będzie, należała wyłącznie do bibliotekarek i bibliotekarzy.

I tak: prawie 25% spotkań z zastosowaniem nowych pomysłów zorganizowano dla najmłodszych użytkowników biblioteki. Kolejną grupą z którą bibliotekarze praktykowali nowe metody, była młodzież – ponad 15% spotkań. Na trzecim miejscu znaleźli się seniorzy – ponad 12% spotkań. W 10% przypadków spotkania organizowano dla DKK, a w kolejnych 10% przypadków jako spotkania zespołów biblioteki, partnerstwa czy zespołów roboczych.

Metody, które bibliotekarki i bibliotekarze starali się praktykować, były zróżnicowane, i co ważne, dobrane do potrzeb grona, dla którego organizowano spotkanie. Od najczęściej wybieranej dyskusji w dużej grupie, poprzez pracę w podgrupach, zastosowanie metody burzy mózgów czy drzewek decyzyjnych. Oto bibliotekarskie refleksje już po przeprowadzonych spotkaniach:

Po szkoleniu wiem, jak powinno wyglądać spotkanie. Wcześniej kołatało mi się w głowie, jak powinno być, ale dopiero na szkoleniu dowiedziałam się, jak powinno wyglądać spotkanie i już też wiem, skąd się to bierze.

Robienie notatek przed spotkaniem – przygotowywanie takiego planu spotkania. Zmiana strategii organizacji spotkania. Kierowanie tematyki do odpowiedniej grupy. Współdziałanie z publicznością.

Skupiam się na angażowaniu osób uczestniczących i wspólnym wyciąganiu wniosków ze spotkania.

Celem spotkania, które prowadziłam niedawno, było wygaszenie sporu, który od dawna panował między dwiema grupami przychodzącymi na spotkania. Udało się przeprowadzić spotkanie nie zaogniając sporu, byłam zadowolona i czułam satysfakcję.

PRZECZYTAJ PODRĘCZNIK:

DOBRE_SPOTKANIE_podrecznik_okl

OBEJRZYJ: Filmy z cyklu DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić? Miniwykłady o metodach, powstałe w ramach programu

 

KIERUJ W DOBRYM STYLU. PROGRAM DLA DYREKTOREK I DYREKTORÓW BIBLIOTEK

logo_kieruj_sm

„Kieruj w dobrym stylu” to program dedykowany dyrektorkom i dyrektorom bibliotek publicznych. Jego celem jest rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych dyrektorek i dyrektorów bibliotek, w tym: kierowania zespołem i komunikacji z nim, współpracy z otoczeniem, umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentacji własnych opinii. Program realizowany jest od lutego 2015 r. (edycję pilotażową przeprowadziliśmy w 2014 r.).

Program obejmuje kilkadziesiąt godzin szkoleń, umożliwia także udział w coachingu indywidualnym lub grupowym. Uczestnicy programu mogą również skorzystać z dodatkowej oferty szkoleniowej, m.in. z interaktywnych spotkań webinaryjnych.

Dzięki udziałowi w programie dyrektorki i dyrektorzy bibliotek odnajdują optymalne rozwiązania dotyczące:

Określenia kursu swojego rozwoju i pracy jako dyrektorki/dyrektora biblioteki:
Pomagamy zrozumieć, jak ważne jest posiadanie pomysłu na swój rozwój – tylko świadomość tego, co wspólnie z pracownikami chcesz osiągnąć, pozwoli Ci znaleźć metody realizacji określonego celu.

Budowania zespołu i kierowania nim:
Podpowiadamy, jak rozwijać umiejętność delegowania obowiązków. Pjak – odciążając siebie – budować z pracownikami relacje oparte na współodpowiedzialności oraz umożliwiać im rozwój. Uczymy, jak inspirować pracowników do działania i przedstawiamy metody rozwiązywania problemów pracowniczych.

Bycia liderem w lokalnym środowisku:
Pomagamy wzmacniać poczucie własnej wartości i sprawczości, a także wybierać dostępne narzędzia i rozwijać umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentowania własnych opinii, które ułatwią budowanie długofalowych (partnerskich) relacji z władzami lokalnymi.

Wykorzystania lokalnego potencjału:
Biblioteka powinna być „sercem” gminy, miejscem spotkań czytelników, wolontariuszy, uczestników warsztatów. Tutaj też krzyżują się drogi lokalnych organizacji i instytucji. Wszystkie te grupy i organizacje wnoszą wkład w budowę społeczności lokalnej. Uczymy, jak wykorzystać ten potencjał dla lepszego funkcjonowania biblioteki i realizacji obranego kierunku jej rozwoju.

OBEJRZYJ: Webinaria z cyklu Kieruj w dobrym stylu – edycja pilotażowa 2014

OBEJRZYJ: Webinaria z cyklu Kieruj w dobrym stylu 2014

SZKOŁA PRB-STOP

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP zrealizowało szkolenia trenerskie dla bibliotekarzy. Był one skierowane do bibliotekarzy i bibliotekarek posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie nowych funkcji bibliotek. Podczas 4 edycji szkół trenerskich uczestnicy i uczestniczki podnosili swoje kompetencje w zakresie metodologii uczenia osób dorosłych. Udział w szkoleniach to uzupełnienie ich bogatej wiedzy merytorycznej o umiejętności doboru odpowiednich metod edukacyjnych do potrzeb grup odbiorców.

Zachęcamy do kontaktu z absolwentami i absolwentkami Szkół Trenerskich STOP i nawiązywania współpracy szkoleniowej.

POBIERZ: baza trenerów – absolwentów szkoły trenerskiej PRB-STOP (pdf)

________________________________

Bibliotekarka-trenerka to…

…w moim wydaniu to osoba, która pracując we własnej placówce w codziennej pracy wykorzystuje  wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć w Szkole Trenerów STOP. Planowanie imprez, ich  przygotowanie i prowadzenie nabrało innego wymiaru; wystąpienia publiczne, moderowanie dyskusji a także codzienne kontakty z użytkownikami wzbogaciły się o nową perspektywę. Jako trenerka mogłam sprawdzić się na treningu zadaniowym samodzielnie przeprowadzając całodzienne szkolenie we Włodawskiej bibliotece. W swojej własnej placówce – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, dzięki Mikrograntom „Podaj Dalej” mogłam zaplanować cykl szkoleń. Pierwsze z nich już zrealizowaliśmy, do dwóch kolejnych przygotowuję program i materiały. Szkoła Trenerska STOP wyposażyła mnie w nowe kwalifikacje i  umiejętności, stała się bardzo cennym doświadczeniem. Wielki ukłon w stronę naszych trenerów – jeżeli uczyć się, to od najlepszych.
Jolanta Janiec / Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
________________________________ 

Największe zaskoczenie szkoleń to…

…metody prowadzonych działań zmieniających moją świadomość jako  uczestniczki. Nie byłam przygotowana na pozwolenie do wyrażania własnych, najbardziej nawet radykalnych poglądów. Sposób ich przyjmowania i odpowiedzi  jakie uzyskałam zmieniły mój stosunek do osób, z którymi pracuję. Budowanie zaufania do siebie, nowe zdarzenia i sytuacje prowadzące do otwarcia na otaczającą rzeczywistość, uświadomiły mi, że to co robię ma realny wpływ na zmianę społeczną.
Elżbieta Nawrocka / Biblioteka Miejska w Puławach, filia nr 5
________________________________ 

Umiejętności zdobyte w czasie szkolenia… 

… wykorzystuję w swojej pracy zawodowej. W swojej bibliotece (Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży w województwie wielkopolskim) pełnię funkcję instruktora powiatowego, a więc organizuję spotkania i szkolenia. Dzięki szkoleniom wiem jak je przygotować, aby były interesujące, edukacyjne. Nauczyłam się jak „uczyć” osoby dorosłe bazując na ich własnym doświadczeniu. Potrafię być dobrym moderatorem podczas naszych spotkań DKK. Nauczyłam się być bardziej uważna na innych ludzi jak również na własne potrzeby i oczekiwania. To wszystko wiem nie tylko z własnych obserwacji ale również od pracujących ze mną osób. Jednym słowem było to dla mnie wspaniałe doświadczenie!
Justyna Belter / Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży
______________________________

Największe zaskoczenie szkoleń to…

…niesamowita dynamika spotkań i zmiana w postrzeganiu samej siebie. Szkolenia rozpoczęłam z założeniem doskonalenia umiejętności pracy z grupą i kreowania sytuacji  edukacyjnych. Najtrudniejsze wydawały mi się wystąpienia publiczne i sprostanie potrzebom/oczekiwaniom uczestników szkoleń. Z czasem okazało się jednak, że największym wyzwaniem  jestem dla siebie ja sama. Dzięki otrzymywanym od koleżanek  informacjom zwrotnym i towarzyszącej temu pogłębionej autorefleksji, doszłam do wniosku, że chcąc zaszczepić chęć zmiany w innych, należy zacząć od siebie. I choć obecnie więcej mam w sobie pytań niż odpowiedzi, to czuję, że zmierzam w dobrym kierunku :)
Joanna Wcisło / Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
____________________________________ 

Najcenniejsze w tych szkoleniach było dla mnie…

…możliwość rozwijania się i uczenia od bardzo dobrych trenerek, trenerów i bibliotekarek. Praca nad emocjami, z których wcześniej nie zdawałam sobie sprawy okazała się kluczowa w doskonaleniu moich własnych kompetencji trenerskich. Ważny był także praktyczny wymiar wszystkich modułów szkolenia. Każdy warsztat wzbogacał moją wiedzę i umiejętności – wyjechałam z Łowicza z naprawdę dużą walizką doświadczeń.
Magda Jagielska / Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku
____________________________________

Bibliotekarka-trenerka to…

…osoba kompetentna  w swoim zawodzie, aktywna i otwarta na  środowisko. Mam tu na myśli otoczenie, w którym pracuje jak i środowisko zawodowe.  Umiejętności zdobyte w szkole STOP dają podstawy do pracy trenera. Jasno określony cel szkolenia jest kluczem do sukcesu  To co najbardziej mnie zaskoczyło w pracy trenera,  to bazowanie na doświadczeniu uczestników. Dotychczas w pracy z grupami koncentrowałam się  bardziej na przekazaniu  „nowej” wiedzy.  Udział w kursie spowodował przewartościowanie moich priorytetów w pracy edukacyjnej i nie tylko. I to jest największy kapitał, jaki wyniosłam ze szkoły trenerskiej.
Mirka Lechniak / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
___________________________________________________

Najcenniejsze w tych szkoleniach było dla mnie…

Trudno jest tak jednoznacznie określić co było w tych szkoleniach najcenniejsze. Na pewno dały mi one wiele możliwości samorozwoju. W związku z tym moje działania w obszarze zawodowym są coraz bardziej efektywne i dzięki temu mogę pracować z większą korzyścią dla innych ludzi. Aby pomóc innym w rozwoju i w nauce nie wystarczy być jedynie ekspertem w jakiejś określonej dziedzinie wiedzy. Trzeba mieć w sobie dar do przekazywania wiedzy, do pracy z ludźmi, a oprócz tego być wyposażonym w odpowiednie narzędzia i umiejętności do pracy z grupą. Szkoła Trenerów STOP dała mi takie narzędzia pracy, którymi mogę się posługiwać w swoim środowisku, wprowadzając potrzebne zmiany. Szkolenia STOP-u wzmocniły mnie jako bibliotekarza, umożliwiły mi naukę we wszystkich obszarach zarówno na poziomie refleksji osobistych, nowej wiedzy teoretycznej, jaki i nowo wykształconych umiejętności, które stosuję w praktycznym działaniu, w swoim środowisku pracy.
Ewa Urban / Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim

Rozmowa z Mają Branką, trenerką „Szkoły trenerskiej dla bibliotekarzy i bibliotekarek PRB-STOP*

* Rozmowa przeprowadzona po zakończeniu drugiej edycji szkoły trenerskiej PRB-STOP

Czy dla Pani, jako trenerki, bibliotekarki i bibliotekarze byli w jakiś sposób zaskakującą grupą?

Nie, staram się traktować zawsze każdą osobę i każdą grupę indywidualnie, więc nie miałam jakiegoś konkretnego wyobrażenia jaka ta grupa jest, czy powinna być. Stereotyp bibliotekarki jest mi oczywiście znany, nie zakładałam jednak, że zobaczę 16 pań z kokami i w szarych swetrach :). Spotkałam za to grupę 16 niezwykle zaangażowanych w swoją pracę i pracowitych kobiet.

Bibliotekarka-trenerka – kto to taki? Czym konkretnie będzie mógł się zająć bibliotekarz lub bibliotekarka po zakończeniu takiego szkolenia?

Szkoła trenerska wyposaża w umiejętności metodyczne i metodologiczne związane z uczeniem, przede wszystkim dorosłych, ale też pracy z grupami w ogóle. W tym sensie, umiejętności trenerskie mogą zostać wykorzystane do uczenia każdego obszaru pracy bibliotecznej. Bibliotekarka-trenerka to ekspertka z wiedzą i doświadczeniem pracy w bibliotece, która potrafi tę wiedzę i doświadczenie przekuć w proces edukacyjny, ale też angażująco prowadzić dyskusję w ramach DKF, czy spotkanie autorskie . A zatem są to przydatne umiejętności zarówno dla innych bibliotekarzy i bibliotekarek, jak i całej społeczności lokalnej i klientów bibliotek.  

A co zyska system biblioteczny dzięki pojawieniu się w nim takich osób jak bibliotekarze-trenerzy?

System zyska wykwalifikowaną kadrę trenerską, która czerpiąc ze swojego doświadczenia potrafi zaplanować i przeprowadzić szkolenia w formie warsztatowej, to oznacza, że dotychczasowe szkolenia biblioteczne – realizowane najczęściej bądź w formie tradycyjnych wykładów, przyznajmy, że nie zawsze atrakcyjnych w formie, bądź warsztatów prowadzonych przez trenerów umiejących uczyć, ale nie znających się na rzeczywistości bibliotek – będą mogły zostać zastąpione warsztatami i szkoleniami prowadzonymi przez osoby znające zarówno świat i problemy bibliotek, jak i narzędzie i metodologię uczenia. Krótko mówiąc – efektywność uczenia i wydawania pieniędzy na szkolenia znacznie wzrośnie. Inna kwestia, czy system otwarcie i elastycznie zareaguje na tę zmianę – i tu mój apel do „systemu”, czyli osób decydujących, kto i w jaki sposób prowadzi szkolenia w danym województwie – pamiętajcie, że w środowisku bibliotecznym są od teraz świetne trenerki – skorzystajcie z nich!

classic

yes