Gminne Koalicje / Lokalne partnerstwa

IDEA

Partnerstwo lokalne – czyli sposób działania oparty na współpracy lokalnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców – jest wielką szansą na zwiększenie obywatelskiej aktywności i na rozwój lokalny. Biblioteka może odegrać istotną rolę w inicjowaniu i współtworzeniu partnerskiej współpracy – jest bowiem nie tylko miejscem przechowywania książek, ale także miejscem, które służy kontaktom z ludźmi i bywa przestrzenią dla wydarzeń społecznych oraz kulturalnych.

Każda biblioteka pełniąca rolę Biblioteki Wiodącej w I i II rundzie oraz wszystkie biblioteki uczestniczące w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek otrzymały zadanie zainicjowania w swojej gminie lokalnego partnerstwa (w I rundzie – w latach 2010-2011 – używaliśmy nazwy „Gminna Koalicja”).

Celem Gminnych Koalicji (Lokalnych Partnerstw) było wspieranie działalności biblioteki w dłuższej perspektywie przede wszystkim poprzez znalezienie w ich działaniach trwałego miejsca dla biblioteki jako ważnego partnera dla samorządów lokalnych i ich instytucji, organizacji obywatelskich czy lokalnych przedsiębiorców tworzących partnerstwa. Nie oznaczało to tylko wspierania samej biblioteki jako instytucji – cele koalicji / partnerstw zawsze były szersze, były to na przykład: aktywizacja mieszkańców gminy, zwiększenie udziału młodzieży w kulturze czy wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.

Partnerstwa lokalne w rozumieniu, jakie przyjęliśmy w Programie Rozwoju Bibliotek, to trwała, efektywna, ukierunkowana na cele i transfer wiedzy współpraca, w której podmioty nawzajem się wzbogacają, otwierając się na bogactwo doświadczeń innych i na odmienne sposoby myślenia. Takie partnerstwo jest próbą lepszego wykorzystania zasobów i możliwości, które pozostają w dyspozycji współpracujących organizacji i instytucji.

Zalety współpracy w partnerstwie:

 • promocja, rozpoznawalność, wzmocnienie wizerunku poszczególnych partnerów,
 • koordynacja działań i zwiększenie efektywności działań poszczególnych instytucji,
 • pozyskanie dodatkowych środków finansowych na wspólne projekty partnerskie,
 • wymiana informacji, doświadczeń, wiedzy, zasobów, wzajemne inspiracje,
 • budowanie relacji, wzmacnianie zaufania,
 • angażowanie społeczności lokalnej,
 • zaspokajanie potrzeb lokalnych,
 • wypracowanie zasad współpracy z władzami,
 • mediacje w sytuacji konfliktu między środowiskami.

 

 WSPARCIE DLA PARTNERSTW

Biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek, zobowiązane do zainicjowania Gminnej Koalicji (lokalnego partnerstwa), otrzymywały wsparcie w postaci doradztwa animatorów – ekspertów w dziedzinie budowania lokalnych partnerstw. Animatorzy pracowali z bibliotekami nad wskazaniem potencjalnych członków Koalicji, określeniem obszarów jej działania oraz uczestniczyli w spotkaniach partnerstwa jako moderatorzy. Inicjowanie partnerstwa mogło służyć realizacji projektu lokalnego, na którego finansowanie można było pozyskać środki w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”. W budowaniu partnerstw biblioteki wspierali nasi partnerzy: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (I runda PRB) i Centrum Wspieranie Aktywności Lokalnej CAL.

Dodatkowo dla bibliotek biorących udział w I i II rundzie PRB przygotowaliśmy program pogłębionego wsparcia dla partnerstw. Uczestnikom programu zaoferowaliśmy:

 1. profesjonalne wsparcie doświadczonych animatorów Centrum Aktywności Lokalnej CAL, obejmujące dwie wizyty w partnerstwie poświęcone: analizie problemu, potrzeby lokalnej lub strategicznego kierunku rozwoju, analizie potencjału partnerów (dotychczasowych i potencjalnych), a także (dla chętnych bibliotek) – wybranemu tematowi edukacyjnemu, który zostanie przygotowany i zrealizowany w formie warsztatowej w siedzibie biblioteki lub partnera,
 2. dwudniowe wizyty studyjne między partnerstwami (także spotkania z partnerstwami spoza PRB) funkcjonującymi w różnych obszarach – spotkania z reprezentantami samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych dotyczące różnych metod pracy w środowisku lokalnym zawierające program edukacyjny,
 3. seminarium podsumowujące dla liderów partnerstw, czyli dwóch przedstawicieli instytucji/organizacji tworzących partnerstwo (w tym bibliotekarza).

W ramach I rundy przy 142 Bibliotekach Wiodących powstały Gminne Koalicje. Każda z nich złożona była z przedstawicieli środowiska lokalnego takich jak:

 • pracownicy urzędu gminy,
 • pracownicy instytucji oświatowo–kulturalnych,
 • działacze lokalnych organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorcy,
 • mieszkańcy – przedstawiciele różnych grup wiekowych.

 

wykres_Gminne_Koalicje_I_runda

Ogółem dzięki wsparciu Programu Rozwoju Bibliotek powstało – z inicjatywy bibliotek – 450 Gminnych Koalicji (partnerstw lokalnych).

 

DO POBRANIA

O idei współpracy partnerskiej, rodzajach partnerstw i etapach ich budowania, metodologii, narzędziach wsparcia, zadaniach animatora oraz kwestiach organizacyjnych i prawnych związanych z udziałem w programach wsparcia dla partnerstw przeczytasz w następujących dokumentach (do pobrania):

Partnerstwa dla bibliotek. Materiały informacyjno-edukacyjne

Standardy wsparcia Bibliotek Wiodących przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych

Standardy wsparcia partnerstw bibliotek I i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Ramowy scenariusz partnerskiego spotkania badawczego

Propozycje warsztatów (w programie wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB)

 

PRZEPIS NA WSPÓŁPRACĘ W BIBLIOTECE

Przygotowaliśmy publikację poświęconą praktycznym aspektom współpracy bibliotek z otoczeniem oraz budowaniu partnerstw. W publikacji “Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji” można znaleźć między innymi informacje o tym, jak współpracować, aby przysparzać jak najwięcej korzyści społecznościom lokalnym, bibliotekom i ich partnerom, jak rozwijać partnerstwo, jak szukać sojuszników i włączać ludzi w działania bibliotek.

przepis_na_wspolprace_w_bibliotece_tytul

Dowiedz się więcej i pobierz publikację “Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji”

WEBINARIA

Zachęcamy również do obejrzenia webinariów, przybliżających tematy współpracy międzysektorowej z samorządem, biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz kierunków i możliwości rozwoju partnerstw.

Program wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB – webinarium z 7 lutego 2014 r.

PREZENTUJĄCY
Ewa Chromniak – trenerka, animatorka, w PRB od I rundy. Na co dzień związana z krakowską Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz organizacjami ogólnopolskimi: Siecią SPLOT i Stowarzyszeniem CAL.
Aleksandra Kaliszewska – koordynator projektu, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

PROWADZĄCY
Dorota Kostowska – główna specjalistka ds. szkoleń, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Zobacz film “Jak przygotować i przeprowadzić partnerskie spotkanie badawcze?” z udziałem Ewy Chromniak. Czas trwania filmu: 16 minut.

Biblioteka jako partner samorządu – webinarium z 13 lutego 2014 r.

Webinarium było poświęcone możliwościom współpracy partnerskiej biblioteki publicznej z samorządem lokalnym.

PREZENTUJĄCY
Anna Miodyńska – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, gdzie koordynuje projekty społeczne oraz program szkoleń, konsultacji i debat społecznych. Współpracuje z Centrum Aktywności Lokalnej CAL i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Rozwoju Bibliotek (począwszy od pierwszej edycji) jako trenerka, animatorka i ewaluatorka. Współpracowała z Narodowym Centrum Kultury w programie Dom Kultury Plus.
Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

PROWADZĄCY
Dorota Kostowska – główna specjalistka ds. szkoleń, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Współpraca bibliotek z organizacjami pozarządowymi i biznesem – webinarium z 19 lutego 2014 r.

Webinarium było poświęcone współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi i biznesem: możliwościom, formom, dobrym praktykom, potrzebom i wyzwaniom.

PREZENTUJĄCY
Katarzyna Sekutowicz (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS) – z wykształcenia antropolog kulturowy, specjalizuje się w planowaniu programów, zarządzaniu projektami oraz w ewaluacji. Prowadzi Agencję Ewaluacji i Rozwoju. Konsultantka UNDP Umbrella Project w zakresie wypracowywania planów strategicznych przez organizacje pozarządowe, jeden z ewaluatorów Programu „Partnerstwo dla Środowiska” oraz, na zlecenie Open Society Institute N.Y., polskiego oddziału Ashoki. Współautorka książek dotyczących zarządzania organizacją pozarządową. Superwizor Stowarzyszenia Trenerów STOP. Trener akredytowany Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS). Członek Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT.

PROWADZĄCY
Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Rozwijamy współpracę – webinarium z 25 lutego 2014 r.

Webinarium poświęcone tematowi rozwijania współpracy bibliotek. Rozmawialiśmy o tym, jak budować wokół biblioteki społeczność wspierających ją przyjaciół, jak utworzyć i prowadzić przy bibliotece stowarzyszenie oraz jakie mogą być strategiczne kierunki rozwoju współpracy.

PREZENTUJĄCY
Katarzyna Braun – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się pisaniem programów wychowawczych uwzględniających element wolontariatu i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Opracowuje materiały dydaktyczne i prowadzi warsztaty z zakresu: wolontariatu, animacji środowiska, budowania partnerstw lokalnych, partycypacji społecznej, budowania Młodzieżowych Rad Miasta i Gminnych Rad Seniorów.

PROWADZĄCY
Magdalena Krasowska-Igras – specjalistka ds. programów grantowych i partnerstw lokalnych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Nagrania webinariów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dostepne są na kanale Programu Rozwoju Bibliotek w serwisie YouTube.

classic

yes